DISCLAIMER INZAKE GEBRUIK VAN DE WEBSITE www.bloembinderijchristina.nl EN DE DAAROP
VOORKOMENDE INFORMATIE

Bloembinderij Christina heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen
informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze websites verspreide informatie is slechts
informerend van aard. Bloembinderij Christina aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op
informatie zoals deze op of via deze websites is verkregen.

Bloembinderij Christina garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig,
juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker
gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze
openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Bloembinderij Christina en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of
in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Nederland.

Heb je vragen of opmerkingen over deze website, neem dan gerust contact met ons op.